Udruženje „Naša Jugoslavija“ je u temelj svih svojih aktivnosti postavilo trajno zalaganje za uspostavljanje i očuvanje mira, slobode, pravde, tolerancije, dostojanstva i ravnopravnosti među svim narodima. Odnosi u Udruženju se temelje na načelima demokratskog odlučivanja, zaštite prava svih članova i slobode mišljenja, stalnog i otvorenog dijaloga, jednakosti, međusobnog uvažavanja i odgovornosti svakog člana, te dosljednog provođenja zacrtanog programa i postavljenih zadataka. Članovi Udruženja su dužni da u svakom trenutku poštuju najviše standarde integriteta i ponašanja i da se prema drugima odnose sa poštovanjem i uvažavanjem.

U godinama nakon razbijanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije narodi i narodnosti naše zemlje nisu uspijeli pronaći izgubljeno dostojanstvo kojim se izražava uzvišeni osjećaj plemenitog ponosa i koji predstavlja moralnu osnovu ljudskog postojanja i dobrih međuljudskih odnosa. I dalje nas pokušavaju razdvajati i puniti mržnjom i netrpeljivošću prema našim susjedima, našim rođacima i, doslovno, prema našoj braći.

Sve prethodno izneseno uslovljava i zahtijeva veliki zajednički napor i dobro organizovan timski rad koji omogućava potpunu realizaciju postavljenih ciljeva kroz saradnju, razgovor, korektan međusobni odnos i konkretne akcije za ostvarenje odabranih programa i projekata, a sve uz nužnu hijerarhiju i organizaciju podjele obaveza i odgovornosti cjelokupnog članstva u svim vidovima djelovanja Udruženja. Garanciju uspjeha povećavaju stoga oni elementi ponašanja, koji neće kočiti ostvarivanje ciljeva, odnosno koji će ih poticati i ubrzavati. Iz navedenih načela proizlazi sljedeći

KODEKS (PRAVILA)
PONAŠANJA I OPHOĐENJA

Ovim Kodeksom utvruđuju se osnovne norme ponašanja i ophođenja svih članova Udruženja „Naša Jugoslavija“ u radnim i životnim okolnostima – kako unutar Udruženja, tako i van njega. Kodeks posljedično proizlazi iz ciljeva Udruženja iz kojih proizlazi i Program, a iz njega svaki korak ka operacionalizaciji ostvarivanja programskih ciljeva.

Na osnovu navedenog označene su i određene slijedeće vrijednosti:
• stavljanje općih ispred ličnih interesa po kriteriju vlastitih mogućnosti,
• razvijanje dostojanstva i borbe za istinu kao uzvišenih ljudskih osobina,
• razvijanje solidarnosti i razumijevanja prema svim ljudima dobre volje,
• uvažavanje pisane i govorne riječi kao i ličnog ponašanja,
• sloboda stvaralačkog izražavanja korištenjem slobodnih stilskih metafora i figura bez služenja lažima i obmanama te bez vulgarnosti i vrijeđanja sagovornika, posebno neistomišljenika ili idejnih protivnika, izričitom zabranom nasilnih metoda, i riječju i djelom,
• uspostavljanje solidarnosti i spremnosti na pomoć i saradnju u svim slučajevima ugroženosti i potrebe za pomoć ugroženima po bilo kom osnovu,
• uspostavljanje najviših mogućih standarda ponašanja od lične do javne komunikacije i nastupa uz stalni osjećaj da se zastupa i izgrađuje novi tip građanina-Jugoslavena, ali bez osjećaja nadmoći nad ljudima drugačijeg osjećaja ili pripadnosti,
• razvijanje i oživotvorenje tolerancije i snošljivosti u pluralizmu svih vrsta osjećaja i odnosa: političkih, vjerskih, nacionalnih, polnih, građansko-klasnih, starosnih,
• širenje optimizma i pozitivne energije, lične i kolektivne,
• spremnost na dosljednost, istrajnost i izdržljivost ka ostvarenju postavljenih ciljeva po mjeri osobnog kapaciteta.

Pridržavanjem navedenih pravila ponašanja i ophođenja članovi Udruženja „Naša Jugoslavija“ pokazuju visoku moralnu svijest i odbacuju svaki oblik ponižavanja ili odbojnosti prema neistomišljenicima. Bilo koji oblik diskriminacije ili uznemiravanja neće biti tolerisan. Niko nema pravo zahtjevati ili očekivati bilo kakve posebne povlastice u uživanju svojih prava ili ispunjavanju obveza. Sa ciljem preventivnog djelovanja, u tom pravcu, donose se slijedeće:

KAZNENE ODREDBE

koje, uvažavajući posebne okolnosti nastajanja prekršajnih slučajeva i odstupanja od postavljenih i usvojenih standarda i normi (kodeksa) ponašanja i ophođenja, predviđaju:
• izricanje usmene i pismene opomene sa ili bez obaveze izvinjenja prema povrijeđenim osobama,
• izricanje opomene pred isključenje iz Udruženja, uz obavezu izvinjenja povrijeđenim osobama,
• isključenje iz Udruženja sa i bez mogućnosti obnove članstva.

Kodeks ponašanja i ophođenja Udruženja „Naša Jugoslavija“ predložen je i prihvaćen na sjednici Koordinacionog tijela u Puli, dana 23.03.2008. godine i stupa na snagu odmah.

Predsjednik Koordinacionog tijela
Zlatko Stojković dipl.ing.građ.

Pula, 23.03.2008.