U okolnostima aktuelnih globalnih integracijskih tendencija, jugoslavenski prostori, jednostavno nazvani jugoistočnom Evropom, koji ponovo, kao i mnogo puta do sada u svojoj povijesti, stoje na vjetrometini svjetskih događaja, nalaze se pod direktnim uticajem regionalnih, jugoslavenskih i širih, evropskih integracija. Svjesni činjenice zajedničkog antropološko-genetskog podrijetla, zajedničke povijesti, kulturne, jezične, teritorijalno-ekonomske i političke sličnosti i međuzavisnosti, mi - pripadnici svih naroda i narodnosti Jugoslavije, i pored nemilih retrogradnih i tragičnih nesporazuma i događaja, ne možemo i ne želimo se odreći svog jugoslavenskog identiteta. Demokratskim pravom na različitosti pokrenuli smo Udruženje «Naša Jugoslavija», čiju osnovnu orijentaciju rada sačinjava sljedeći

P R O G R A M

Cilj Udruženja je prevladavanje svih uzroka međunacionalnih mržnji i netolerancija, stabilizacija odnosa i uspostavljanje novog povjerenja među svim narodima zajedničke države, istraživanje istine o svim uzrocima tragičnih događaja, koji su razorili harmonične odnose zajednice, a koja je u cjelokupnoj povijesti svih njenih naroda i narodnosti ostvarila svoje najveće domete, najveći stupanj razvoja i međunarodnog priznanja.

Raznovrsnost zacrtanih aktivnosti može se u najkraćem grupirati u slijedeća područja djelovanja:

Ustavno-pravno i pravosudno područje: zasniva se na zaštiti ljudskih prava u najširem smislu riječi, a shodno povelji UN o ljudskim pravima, sa posebnim akcentom na priznanju naroda-nacije Jugoslavena, kao ravnopravnog naroda svim drugim narodima. Jugoslaveni su, kao i svi ostali narodi naših prostora, nepobitna državotvorna činjenica utemeljena na svim kriterijima pojma nacije.

Ekonomsko-privredno područje: svoje djelovanje zasniva na razvoju po osnovama podjednakih prednosti svake regije, orijentacijom na proizvodnju zdrave hrane, sprječavanju korištenja genetski modificiranih proizvoda, prelazu na obnovljive izvore energije, primjeni svih mjera ekološke zaštite čovjekove okoline po evropskim i svjetskim standardima, kao i ostvarenju carinske i monetarne unije između zemalja regiona.

Političko područje: Udruženje će se zalagati za pluralizam svih oblika društvenog života – kulturnog, političkog, vjerskog, ideološkog, radnog, vlasničkog, poduzetničkog, bez ograničavanja prava i sloboda po bilo kom osnovu osim kriterija pravednosti i ravnopravnosti. Na vanjsko-političkom planu Udruženje svoj rad zasniva na razvoju dobrih i prijateljskih odnosa sa svim državama uz zalaganje za suradnju na ravnopravnim osnovama i naglaskom na važnosti regionalne suradnje radi osiguranja njegove trajne stabilnosti.

Socijalno područje: osnovu rada Udruženja čini borba za izlazak iz stanja općeg siromaštva najvećeg broja stanovništva svih novonastalih država, ukidanjem ograničenja koja su uzrok bilo kog vida osiromašenja, posebno djece, starijih, bolesnih i nemoćnih. Zalaganje za zaštitu prava radnika i zaštitu radnih odnosa bez obzira na spolne, vjerske i bilo koje druge razlike, kao i pravednu nadoknadu za ostvareni rad. Udruženje se posebno zalaže za osiguranje besplatne zdravstvene zaštite svih građana i reformu penzionog sistema u cilju obezbjeđenja dostojanstvenog života najstarijeg sloja stanovništva.

Kulturno-obrazovno područje: osnovnu orijentaciju predstavlja stvaranje jednakih uslova obrazovanja svih slojeva društva. Cilj je, postavljanje zdravih temelja za stvaranje uslova i brige za sve socijalne kategorije društva, od dječjeg vrtića do najvišeg stupnja obrazovanja. Tim aktivnostima i sveobuhvatnim pristupom ovoj problematici potvrđujemo našu orijentaciju ka stvaranju društva znanja.

Kultura jednog naroda se ogleda i u njegovoj povijesti, odnosno njegovoj želji da što detaljnije i temeljitije upozna vlastitu prošlost. Očuvanje postoječih, te restauracija i rekonstrukcija oštećenih spomenika cjelokupne zajedničke kulturne baštine jedno je od prioritetnih zadataka. Poseban tretman zahtijevaju spomenici antifašističke borbe, koji su besprimjerno devastirani u očiglednoj namjeri zatiranja najvećih zajedničkih tekovina. To predstavlja svojevrsno falsificiranje povijesnih činjenica širenjem neistina i obmana, a sve u svrhu ostvarivanja nacionalističko-šovinističkih ciljeva po principu - divide et impera (zavadi pa vladaj).

Udruženje «Naša Jugoslavija» je uvjereno u ispravnost tako postavljenih ciljeva i nema iluzija o teškoćama na tom putu. U svojoj antifašističkoj orijentaciji zasnovanoj na tekovinama borbe za oslobođenje naših naroda u II svjetskom ratu Udruženje nalazi trajno nadahnuće i obavezu istrajavanja na tom putu.

UDRUŽENJE "NAŠA JUGOSLAVIJA"